All-Photo.ru 
Result: 1 unique pages
Office Workers of the Printing Plant of the Association "Sytin I.D. and Co" in Moscow at Pyatnitskaya Street1 Office Workers of the Printing Plant of the Association "Sytin I.D. and Co" in Moscow at Pyatnitskaya Street
From left to right are standing: Savin A.V., Melnikov V.I., Stepanov V.Ya., Ikonnikov I.V., Goloseev N.I., Bernikov N.N., Ivanov I.I., Sharendo L.M. From left to right are sitting: Solonin B.A., Matveev I.A., Firsov V.A., Baranov I.Kh., Golubkov N.E., Rakov I.I., Khokhlov A.A., Lyusin G.G.