All-Photo.ru 
Result: 1 unique pages
The Fortieth Anniversary of the Association of Movable Exhibitions1 The Fortieth Anniversary of the Association of Movable Exhibitions
Group of artists: Zhukovsky S.Yu., Popov L.V., Makovsky V.E., Bryulov P.A., Moravov A.V., Bogdanov-Belsky N.P., Repin I.E., Kelin P.I., Dubovskoi N.N., Sureniyants N.Ya., Kuznetsov N.D., Volkov E.E., baron Klodt M.P., Byalynitsky-Birulya V.I., Baksheev V.N., Minchenkov Ya.D.